Raad van Advies​

In het verenigingsjaar 2002-2003 is besloten om een Raad van Advies op te richten. De Raad van Advies, ook bekend als de RvA, kreeg destijds als voornaamste taak het ondersteunen van het bestuur c.q. de vereniging. De RvA kan hiervoor het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies bedienen. Het bestuur kan zich altijd laten adviseren omtrent beleid van de vereniging door de RvA. Deze adviezen zijn voor besturen vaak heel waardevol, aangezien leden van de RvA vaak al ervaring hebben met het besturen van een vereniging en dit soort beleidskwesties dus al vaker voorbij hebben zien komen in hun eigen bestuursjaar.

De RvA formuleert verder verschillende stemadviezen die worden gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Hierbij valt o.a. te denken aan een advies over het beleidsplan van een kandidaat-bestuur en over de begroting. Ook kan de RvA als een vertrouwenspersoon fungeren voor bestuursleden als er binnen het bestuur problemen zijn en deze problemen niet binnen het bestuur kunnen worden opgelost.

De RvA bestaat (bij voorkeur) uit een oneven aantal leden met (bestuurs)ervaring en kennis over de vereniging. De RvA reguleert haarzelf en de leden worden voor onbepaalde tijd aangesteld door de RvA zelf om de onafhankelijkheid van haar adviezen te garanderen.

Dit verenigingsjaar bestaat de RvA uit:

 • Sylvie Braat (e.t. Commissaris Interne Betrekkingen)
 • Juno Klerks (e.t. Secretaris)
 • Iris Schütt (e.t. Commissaris Externe Betrekkingen & Vicevoorzitter)
 • Maarten Post (e.t. Voorzitter)
 • Irma Koning (e.t. Secretaris & Commissaris Interne Betrekkingen)
 • Denise Baumsteiger (e.t. Commissaris Externe Betrekkingen & Vicevoorzitter)

Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie is een onafhankelijk orgaan binnen onze vereniging, met als belangrijkste taak het controleren van de penningmeester en zijn boekhouding en het controleren van de verdere financiële verslaggeving. Na controle rapporteert de commissie haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. Verder kan het bestuur zich laten adviseren door de kascontrolecommissie als het gaat om financieel beleid van de vereniging.

Leden van de kascontrolecommissie worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid (behalve bestuursleden h.t.) kan zich kandidaat stellen voor de kascontrolecommissie. Er zijn verschillende studenten die Fiscaal Recht studeren en die ervoor kiezen om financiële ervaring en kennis op te doen in de kascontrolecommissie. Dus de kascontrolecommissie is zeker ook een heel leerzame commissie. Je leert onder andere hoe je een begroting moet lezen, hoe je de boekhouding kan controleren en hoe je adviezen kan schrijven omtrent het financiële beleid.

Momenteel bestaat de kascontrolecommissie uit de volgende leden:

 • Bart Blokker (e.t. Penningmeester)
 • Louise Thomeer (e.t. Penningmeester)
 • Esmay van Meel
 • Joey Sonnemans
 • Tobias Nuijens